Hành trình triển khai

phần mềm bổ trợ "Way To Success"

08/2020
Thông qua đề nghị thẩm định
Sở Giáo Dục Thành phố Hố Chí minh thông qua "Đề nghị thẩm định bộ tài liệu tiếng Anh "Way to success 1" dành cho học sinh tiểu học. Cho phép Công ty Cổ phần Giáo dục Nhân Văn Đại Việt triển khai thực hiện tài liệu và phần mềm "Way to success 1".
08/2020
Thông qua đề nghị thẩm định
Sở Giáo Dục Thành phố Hố Chí minh thông qua "Đề nghị thẩm định bộ tài liệu tiếng Anh "Way to success 1" dành cho học sinh tiểu học. Cho phép Công ty Cổ phần Giáo dục Nhân Văn Đại Việt triển khai thực hiện tài liệu và phần mềm "Way to success 1".
08/2020
Thông qua đề nghị thẩm định
Sở Giáo Dục Thành phố Hố Chí minh thông qua "Đề nghị thẩm định bộ tài liệu tiếng Anh "Way to success 1" dành cho học sinh tiểu học. Cho phép Công ty Cổ phần Giáo dục Nhân Văn Đại Việt triển khai thực hiện tài liệu và phần mềm "Way to success 1".
08/2020
Thông qua đề nghị thẩm định
Sở Giáo Dục Thành phố Hố Chí minh thông qua "Đề nghị thẩm định bộ tài liệu tiếng Anh "Way to success 1" dành cho học sinh tiểu học. Cho phép Công ty Cổ phần Giáo dục Nhân Văn Đại Việt triển khai thực hiện tài liệu và phần mềm "Way to success 1".
01/2021
Triển khai phát triển phần mềm

Sở Giáo Dục & Đào tạo TP.HCM triển khai phát triển phần mềm bổ trợ "Way to success" đến các quận huyện thông qua chuyên đề tiếng Anh cấp thành phố năm 2021.

02/2022
Bộ Giáo dục cấp phép thẩm định

Được Bộ Giáo dục cấp giấy phép thẩm định, thông qua bộ tài liệu tiếng Anh "Way to success" phát triển, triển khai về các trường tiểu học.

03/2022
Tiến hành triển khai phần mềm

Triển khai rộng khắp trên các quận huyện của TP.HCM, trong đó có Quận 8 có đến 90% các trường tiểu học đang sử dụng phần mềm bổ trợ "Way to success 1,2" và đã có phản hồi tích cực sau 1 năm triển khai áp dụng mạnh mẽ.

04/2022
Chuẩn bị quyết định thông qua

Đang được chuẩn bị để quyết định thông qua và áp dụng vào các trường.

PHẦN MỀM BỔ TRỢ TIẾNG ANH
"WAY TO SUCCESS"

Phần mềm "Way to Success 1"
Phầm mềm Tiếng Anh "Way to Success 1"
WaytoSuccess2
Phầm mềm Tiếng Anh "Way to Success 2"
WaytoSuccess3
Phầm mềm Tiếng Anh "Way to Success 3"

Triển khai phần mềm

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG